چگونه به کار کردن هزینه در هر تن در هنگام خرد کردن مخروط